Embolica que fa fort: Temps, aspecte i modalitat en anglès II.

Reprenc avui el tema dels temps verbals però ja us vaig comentar que em concentraré principalment en els que són més complicats. La setmana passada vaig escriure sobre el present progressiu, el present perfecte i el present. Avui vull esmentar que hi ha un passat simple amb uns quants verbs regulars que es fa servir per quan parlem d’accions que se situen clarament en el marc temporal passat. Per exemple “I visited many castles when I was on holiday in France”. Hi ha un “past perfect” que equival al nostre plusquamperfect i que s’utilitza per a accions anteriors a un passat. Per exemple “before I moved to Germany I had already studied German”. Cal tenir en compte que una cosa és el temps real que és, ahir, avui, demà etc. i l’altre el temps verbal com el de passat per exemple que ens serveix en anglès per construir un condicional. Nosaltres ens compliquem molt perquè per dir una frase simple com” si tingués diners ara mateix estaria una mica més tranquil·la”. En aquest condicional hi tenim el verb “tingués” que és ni més ni menys que un subjuntiu en present. Nosaltres estem acostumats a dividir la nostra parla en indicatiu i en subjuntiu però per a una gran infinitat de llengües entre les que estan l’anglès, l’alemany i el rus, el subjuntiu és incomprensible. Potser caldria per explicar-los una regla molt general perquè amb la generalització és més fàcil entendre després la particularitat. Si jo ara dic una frase com “jo bec un cafè cada dia”, l’acció de beure un cafè se situa en un pla real. Si jo però en canvi dic “m’agradaria que els meus alumnes beguessin cafè i no red bull” llavors estic emprant un subjuntiu en imperfecte perquè l’acció de beure dels meus alumnes no se situa en un pla real sinó en un d’irreal. És el que jo no vaig anomenar mai però un dels meus professors a la TU Dresden va designar com a mode “in posse”. Doncs fixeu-vos que els anglesos no generen un altre temps verbal i fan servir pels condicionals o bé un futur amb will “If I have time, I will read the newspaper”, o un passat “If I had time, I would read a newspaper” o un plusquamperfet o el que ells anomenen un “past perfect” “If I had had enough time, I would have read the newspaper”. En aquests casos el temps verbal no equival al real.

No obstant entre els temps verbals un dels que més complica la vida als estudiants és sens dubte el futur. Podem construir el futur amb l’auxiliar “will” i un infinitiu. El podem construir amb la perífrasis “to be going to+ infinitiu”, amb un present progressiu “I am flying to Paris on the 8th of July”, i fins i tot si volem parlar d’horaris oficials serà amb un present simple.

Anem a pams. L’auxiliar “will” prové del verb alemany “wollen” que vol dir voler i que en la tercera persona del singular és “will” com en anglès. Així és que etimològicament quan en anglès diem “I will give up smoking one day”, un dia deixaré de fumar, en un principi el que es feia era expressar el desig o intenció de fer quelcom. De manera molt similar, nosaltres en castellà quan diem “cantaré” el que es deia en un principi era “cantare habeo” en llatí, és a dir “he de cantar”. O el que és el mateix, de l’expressió de la modalitat, modalitat de voluntat “wollen” o d’obligació “ haver de” va néixer un futur en anglès i un futur en castellà. Penseu que el present és un temps real i clar, el passat també perquè el podem narrar però el futur senzillament és una construcció de les nostres ments. L’alemany té una perífrasis verbal per expressar el futur amb el verb “werden” que vol dir esdevenir i un infinitiu però que està molt en desús perquè en realitat la majoria d’alemanys utilitzen el present i després inclouen un element que ens fa adonar de que parlen de futur com “morgen bin ich in Arenys”, que vindria a ser demà seré a Arenys. El “werden i infinitiu” s’utilitza més per hipòtesis que per qualsevol altre tipus d’acció. De la mateixa manera en àrab només existeixen dos futurs. Un amb una partícula que es llegiria “saufa” que denota un futur més incert, i un altre amb la lletra “ س “ que no és res més que una abreviació de la partícula “saufa”. Amb la “ س “  es denota que l’acció és més immediata i probable i amb la partícula “saufa” que menys. Doncs bé. Per què surto ara amb el tema àrab i l’alemany si el post és sobre l’anglès? Doncs perquè el futur no existeix sinó que només podem especular amb intencions i graus de probabilitat i això és crucial a l’hora d’entendre els temps verbals en anglès.

Comencem pel primer que s’aprèn i l’únic que els meus alumnes fan servir: el “will+infinitiu”. Té la gran avantatge de que no cal conjugar-lo perquè totes les persones són will. Fins aquí bé. Però no es fa servir sempre en futur sinó només en determinades ocasions. En primer lloc per parlar d’hipòtesis sense fonament clar. Per exemple si dic que en cent anys el Mar Aral ja no existirà. Jo tinc una tendència i em baso en uns fets, però el que dic és una hipòtesis i per tant ho faig amb el will, “in 100 years the Aral sea will no longer exist”. També l’emprem per a expressar decisions espontànies. Per exemple si estem organitzant una festa i de cop jo dic “I will bring the drinks”, jo portaré les begudes. I molt en la línia del seu significat etimològic, quan jo faig una promesa, ho faig amb el verb will “one day I will play the guitar every day” que podria traduir com “algun dia tocaré la guitarra cada dia”. Aquesta frase és molt certa perquè no avanço per manca de temps. També fem servir el “will” quan fem peticions amb insistència, com per exemple amb el “will you stop complaining? Que podríem traduir com “faràs el favor de deixar de queixar-te?”.

El següent temps de futur és la perífrasis “ to be going to+ infinitiu”. Aquesta perífrasis ja no agrada tant als meus alumnes perquè implica conjugar el verb “to be” per fer-la servir. S’utilitza per parlar de plans i intencions quan no s’han materialitzat com en “I am going to buy new clothes” em compraré roba nova. Per a mi això és un pla o una intenció però ni tan sols tinc una data concreta de quan fer-ho. És només un projecte. També es fa servir, i això us semblarà molt estrany” quan fem hipòtesis però de coses molt evidents. Per exemple, si són les vuit del matí i el termòmetre ja marca 22 graus i fa sol, llavors no cal ser Einstein per dir “ it’s going to be very hot today”. I recordeu que per si un pla ja està més que acordat, llavors el que utilitzem és el present progressiu com en la frase “I am flying to Paris in August”. Pels horaris oficials com “el tren surt a les 9:00 de Gavà”, en anglès es fa servir el present simple.

També tenim un futur progressiu com “This time on the 15th of July I will be enjoying my holiday” i un futur perfecte com a “In two weeks I will have finished all my classes”.

Abans he dit, i ho vaig també escriure la setmana passada, que l’anglès no té un mode subjuntiu. Això no és ben bé cert. El subjuntiu en anglès és un cas especial de present en què la tercera persona no porta la desinència -s. El veurem en anglès i en la seva varietat americana, sobre tot després de paraules que expressen una idea de que quelcom és important o desitjable com “suggest, recommend, ask, insisit, urge, advice”.  Per exemple en “it is essential that every child have the same opportunities” és essencial que cada nen tingui (però el verb no es conjuga “has” en anglès sinó “have”) o per exemple “my advice is that the student learn every day”, el meu consell és que l’estudiant estudi cada dia. Quan hem de fer una frase negativa expressant peremptorietat o desig no farem servir el “do” en subjuntiu. L’exemple seria “It is desiriable that the child not eat chocolate after 1:00 pm”. És desitjable que el nen no mengi xocolata després de la 13:00.

Amb el verb “be” el subjuntiu encara és més curiós perquè es conjuga com a infinitiu sense el “to”. Per exemple ne la frase “the student asked that his mother be present during the oral exam”, l’estudiant va demanar que la seva mare estigués present durant l’examen oral.

Hi ha expressions ja fetes que ni ens plantegem però porten un subjuntiu com “God save the King!” que Déu salvi al rei,  “God bless you” que Déu et beneeixi o la típica “be as it may…” sigui veritat o no.

Per avui ja hem avançat un xic en aquest capítol de la gramàtica anglesa.

Embolica que fa fort: Temps, aspecte i modalitat en anglès I.

Entro avui en un tema que potser porta molts mals de caps innecessaris a la gent quan en realitat no és un tema difícil. Es tracta de les categories de temps, mode i aspecte verbals.

El temps, com ja us podeu imaginar es refereix a si un verb expressa una acció simultània al present, una que es refereix al passat o quelcom que es refereix al futur. Fins aquí bé. Els matisos ja els explicaré més tard.

L’aspecte verbal és la categoria que divideix els verbs en perfectius o imperfectius segons l’acció es contempli en la frase com a acabada o inacabada o habitual si són imperfectius. Per exemple el nostre “vaig menjar” seria un exemple de verb perfectiu ja que es contempla l’acció com a acabada i el “jo vivia” seria imperfectiu perquè denota que l’acció del verb es va dur a terme durant un període no tancat del temps. Un altre tipus de verb imperfectiu seria per exemple “quan jo era petita, bevia dos gots de llet als dia” en què “bevia” és un verb imperfectiu perquè es refereix a una acció habitual.

La llengua catalana i castellana tenen un grau mig de dificultat d’expressió de l’aspecte verbal. Tenim temps verbals perfectius i en tenim d’imperfectius però l’arrel verbal no canvia gaire. Òbviament sempre hi ha alguna excepció com el pretèrit perfecte simple de “tenir” que és “tuve” i varia molt de l’arrel d’infinitiu “tenir”. En altres llengües com el rus, per a cada verb hi ha un infinitiu perfectiu i un d’imperfectiu i és tota una aventura aprendre quan farem servir l’un o l’altre. Però això ja ho deixo per quan hagi acabat d’aclarir uns quants aspectes més de l’anglès.

El mode o “modality” en anglès, que també podem anomenar “mood” té menys a veure amb el que nosaltres anomenem mode subjuntiu i té més a veure amb la manera com el parlant enfoca o veu l’acció de la que parla, una acció per exemple pot ser desitjable, permissible, probable etc. La “modality” s’expressa en anglès a través dels verbs modals com el “should”, “could”, “may” and “might”.

A més d’aquestes categories que ens poden sonar més o menys en lingüística també podem dividir els verbs en el que s’anomenen “Aktionsarten” amb un nom alemany que traduït literalment voldria dir “tipus d’acció” i té a veure amb l’aspecte lèxic d’un verb i amb la manera en què un verb s’estructura en relació al temps. És complicat entendre la nomenclatura però no el concepte. Per exemple si jo dic en anglès “eat” el verb en si mateix no té cap moment de terminació explícit en ell. Però si jo dic “eat up” estic referint-me al moment en què s’acaba de menjar quelcom que en el cas més lògic és un aliment. Algú s’ha plantejat mai per quin motiu en castellà diem “cómete la merienda” y no “come la merienda”? igual que menja’t el berenar i no “menja el berenar”? doncs perquè per a nosaltres el reflexiu “te” i “t” fan la funció de la preposició “up” en anglès i converteixen un verb que no té final inherent o atelic en un verb tèlic. Acabar de menjar quelcom sí que té un final inherent.

D’ “Aktionsarten” n’hi ha vàries però en general es poden classificar els vers segons siguin tèlics, atèlics (ho acabo d’exemplificar) o d’estat que vol dir que impliquin un estat com conèixer o agradar. Els verbs d’estat generalment no es fan servir en la seva forma contínua. Aquesta va ser la classificació que va fer un lingüista anomenat Comrie. Moens i Steedmann van proposar la divisió entre “semelfactive” que seria el verb que implica un esdeveniment  breu que acaba amb el retorn a l’estat original. Segur que amb aquest definició no  us podeu imaginar res en absolut però pensem en els verbs com “parpellejar” o “esternudar”, l’acció és breu i tornem a l’estat inicial. Aquests serien “semelfactive”, els “state verbs” o verbs d’estat com “creure” o “pertànyer” un “state verb” descriu un “estat dels afers” més que una activitat. La següent categoria seria “achievement” o “aconseguiment” que són les accions puntuals com “solve a probleme” que implica un procés que culmina en l’acció de resoldre un problema i els verbs que s’anomenen “accomplishements” que són els que designen activitats que acaben en un resultat com per exemple menjar un gelat o viatjar a Frankfurt. En certa manera aquests també es poden considerar tèlics.

D’”Akionsarten” en tenim moltes. Poden ser incoatives si descriuen l’inici d’una acció com “florir” o iteratives si indiquen que l’acció es repeteix com en “colpejar” o “knock the door”. Com podeu veure les “Aktionsarten” de vegades no venen donades només pel verb sinó pel complement que porten.

Però com que el tema de la modalitat, l’aspect i el temps són complicats avui em concentraré en una part dels temps verbals anglesos. No esmentaré aquells aspectes que siguin iguals en la nostra llengua sinó els diferents. Començo pel “present simple” que equival al nostre present. Es fa servir per a totes aquelles accions que no estan limitades en el temps com podria ser “ I work as a teacher” per expressar freqüència i veritats generals. Fins aquí bé. En contrast amb el present simple tenim el progressiu com en “I am working as a tour guide this month”. Aquest temps verbal, a més de designar a les accions que passen en el moment de parlar o al voltant del moment de parlar, també l’utilitzem per descriure aquells hàbits que ens semblen molestos quan en la frase fem servir un adverbi de freqüència. Un exemple de la diferència entre els dos temps verbals seria “my boyfriend works as a gardener” que descriuria un simple estat dels fets i una acció habitual i no limitada en el temps i la de “my boyfriend is always drinking cola” i aquí el que estaria expressant és que l’acció de beure coca-cola contínuament em resulta irritant.  

Un altre aspecte curiós que costa d’assimilar en anglès és que una acció planificada i que implica un acord o preparatiu generalment s’expressa en present progressiu. Per exemple, si jo vull dir que aquest vespre miraré el partit de futbol amb els amics i ja he quedat amb ells (quin exemple més irreal perquè jo el futbol no el miraria ni que em donessin diners), llavors diria “I am watching futbol tonight!”. De la mateixa manera, si tinc ja els meus bitllets d’avui per volar a París el 8 d’agost jo diré en anglès “I am flying to Paris on the 8th of August”. Ens resulta estrany però és com ho fan ells.

El següent temps verbal que implica una mica de confusió tot i que el seu ús és en un 90% aproximadament igual al que en fem en català és el “present perfect” que per nosaltres és el “perfecte” senzillament. Aquest temps verbal serveix per expressar accions, situacions o esdeveniments que van començar en el passat i encara estan vigents en el present. Un exemple d’aquest tipus de situació podria ser “I’ve known Paul for 7 years” que nosaltres expressaríem amb un present simple. Per a nosaltres en català o castellà el “conèixer” és un verb d’estat i per tant utilitzem el present per indicar que és una acció indefinida en el temps. Els anglesos però són molt matemàtics i si jo vaig veure i parlar amb el Paul per primera vegada fa 7 anys i sé qui és fins ara, llavors automàticament he de fer servir el “present perfect simple”  i no el present.

El perfecte en anglès es considera un temps de present perquè es fa servir per a tot allò que té una rellevància pel present. Si us hi fixeu nosaltres en català fem el mateix. Si perdem les claus diem “he perdut les claus” indicant que el fet de perdre-les va passar en un punt del passat que no ens interessa i que l’acció de “no tenir claus” té rellevància pel present. Un cas similar seria el de “m’he trencat la cama”. No és tan important el quan sinó la realitat que implica pel present.

De la mateixa manera quan jo faig servir el “already” i el “yet”, el ja i l’encara, tendeixo a fer-ho amb el present perfecte perquè l’acció té caràcter rellevant pel moment actual. Si algú em pregunta “do you want a coffee” i jo dic “I have already drunk one” que ja n’he pres un, el que estic dient és que en aquests moments no tinc ganes de prendre’n un altre.

Curiosament per nosaltres, el fet de no dur a terme una acció durant un temps determinat també s’expressa en present perfecte. Si jo per exemple pregunto quan va ser la darrera vegada que vas menjar un gelat, en anglès ho faig em passat simple perquè estic preguntant pel moment concret en què vas realitzar una acció per darrera vegada. Però si el que vull dir és que fa sis mesos que no menjo un gelat, la no acció “menjar un gelat” connecta un passat (el moment en què em vaig menjar un gelat per darrera vegada) amb el moment present. El marc temporal va del passar al present i per tant en anglès diem “I haven’t eaten an ice-cream for sis moths”. La principal diferència entre el present perfecte simple i el progressiu és que tendim a fer servir el progressiu per accions i activitats. L’anglès prefereix el “I have been playing tennis since I was a child” al “I have played tennis since I was a child”. Com el mateix temps indica, el perfect pot tenir caràcter de verb perfectiu i si diem per exemple “I have played tennis since I was a child” es pot entendre que ja hem deixat de jugar a tennis.

De la mateixa manera quan donem les quantificacions d’una acció, sempre farem servir el present perfecte simple com en “I have written three novels in my life”.

L’ús d’aquests dos temps verbals, el present progressiu i el present perfecte simple o progressiu són dels que més dificultats presenten als alumnes tot i que en realitat no són gens complicats.

La setmana següent segueixo amb un parell de temps verbals i l’expressió de la modalitat. Fins llavors espero que no us surti fum del cap.

Embolica que fa fort: La gramàtica descriptiva de l’anglès no es deixa encotillar.

Vull dedicar un post avui a un capítol de la llengua anglesa que farà badallar a tots abans de llegir-lo. Però no us amoïneu que el tema és molt més interessant del que sembla. Es tracta de la gramàtica anglesa. La gramàtica és l’estudi de la llengua i el seu funcionament i elements d’una  i les lleis que regeixen el discurs. Dit així sembla molt avorrit i en realitat ho és perquè la majoria de nosaltres aprenem la gramàtica de la nostra llengua de manera intuïtiva de menuts i no hem de saber quins elements s’anomenen com en la llengua fins que anem a l’escola i ens ho ensenyen. I de fet aquí a Catalunya i Espanya tenim tradició d’aprendre gramàtica potser perquè el castellà i el català no són les llengües més fàcils del món i cal ajudar a la gent a entendre fenòmens com el subjuntiu o els pronoms enclítics.

La llengua anglesa però, com ja vaig comentar en posts anteriors, es va desprendre de moltes dificultats inherents a altres llengües com els gèneres o  declinacions ben aviat. I va evolucionar a passes gegantines durant els anys en què Anglaterra va ser regida per reis normands i el poble parlava i modificava la seva parla sense cap mena d’autoritat que els digués el que era correcte i el que no. I de fet així s’ha mantingut durant anys. Si comparem l’anglès amb el francès, resulta que l’Académie Française va ser fundada el 1635 pel cardenal Richelieu i en els seus començaments va ser pionera en canviar diversos aspectes del francès per modernitzar-lo. Per exemple va fer desaparèixer la -s històrica en paraules com “estre” i “fenestre” i enlloc de la -s hi va col·locar un circumflex per acabar convertint les paraules en “être” i “fenêtre”. S’adaptava així la llengua escrita a les convencions orals tot i fent palesa la desaparició de la -s que havia portat. També es va canviar “roy” i “loy” per “roi” i “loi”. Però passada aquesta primera eufòria pel canvi pràctic, amb els anys L’Académie Française ha estat un instrument per encotillar la llengua i no deixar que evolucioni segons les eleccions de la comunitat de parlants. El 1988 el 90 per cent dels professors de les escoles franceses van votar a favor d’una reforma ortogràfica similar a la que s’havia dut a terme dos-cents anys abans.  Però els concos de l’Académie Française eren tan retrògrades que s’hi van oposar. És a dir que van oposar-se també a l’esperit pràctic que va fer posar en marxa les primeres reformes.

I els anglesos sempre han estat un poble molt pràctic i amb ben poques ganes de que l’encotillin. Per què us penseu que van pel món sense saber què és tenir un carnet d’identitat? És que es considera gairebé antidemocràtic obligar a la gent a portar la seva identificació personal a sobre.

De la mateixa manera el científic, gramàtic i teòleg anglès  Joseph Priestley nascut el 1733 ja va dir deixar ben clar que li feia molt poca gràcia que aparegués a Anglaterra una institució homòloga a l’Académie Française dient  que l’acadèmia “was unsuitable to the genious of a free nation”, és a dir que era inadequada al geni d’una nació lliure. Olé! I raó en tenia perquè fins avui la gramàtica de la llengua anglesa és descriptiva i no prescriptiva, és a dir que no dicta com han de ser les coses sinó que descriu com les fa servir la majoria.

I tot i així sempre és força necessari tenir una gramàtica de la llengua anglesa a mà perquè no tot està clar. Una de les majors dificultats de la “gramàtica” anglesa resideix en que els pioners en descriure la llengua anglesa ho van fer seguint com a model la gramàtica del llatí, una llengua que ja portava morta molts anys quan els primers gramàtics van voler analitzar la llengua anglesa. I el pitjor del cas és que ho van fer emprant una nomenclatura que no encaixava amb la de l’anglès. Le regles i la terminologia de la llengua anglesa estan basades en l’estudi del llatí i el llatí i l’anglès s’assemblen tan com un ou i una castanya. Aquí tenim l’autèntic drama.

Friedrich Theodor Vischer, filòsof i poeta alemany que en la seva època també va fer de gramàtic, va haver de dedicar ni menys ni menys que dues-centes pàgines per discernir i discutir un aspecte del participi de present, altrament conegut de manera simplificada com a forma -ing.

I si bé és cert que els anglesos han estat sortosament reticents a tenir una acadèmia que fes de faixa a una llengua viva i en contínua evolució, sempre hi ha hagut gramàtics gràcies als quals els devem que les coses siguin d’una determinada manera. Un d’aquests és per exemple Robert Lowth que va escriure “ A short introduction to English Grammar” publicada el 1762. Ell va ser el que va dir que és absolutament necessari dir “different from” i no “different than” que s’ha estat utilitzant en llengua anglesa durant segles i que encara podem sentir en alguns llocs. De la mateixa manera ell va decidir que no s’ha de dir “the heaviest of the two” sinó “the heavier of the two” quan el més pesat dels dos sembla un superlatiu. O que per a quelcom que està entre dos persones, objectes o llocs hem de dir “between” i hem de deixar “among” per quan ens referim a “entre” moltes persones, objectes o llocs. També va ser ell que es va obsessionar amb que no es podia acabar una frase amb una preposició perquè era poc elegant. Doncs permeteu que us digui que si aixequés el cap li agafaria un infart perquè sovint ho fem.

Però no només va ser ell el gramàtic que volia polir la llengua. Hi ha hagut detractors de l’ús de “hopefully” a saber per quin motiu. I si parlem de gramàtica he de recordar que fins el segle XVIII era absolutament correcte dir “you was” quan ens referíem al tu de segona persona del singular. I de fet ara som molt incongruents perquè utilitzem “you were” amb un verb que va en plural. Es veu que li devem haver d’emprar “you were” a un tal Robert Lowth que era bisbe de l’església d’Anglaterra i gramàtic. Segons quines capes socials encara diuen en anglès “you was”. Però es considera no normatiu i sociolecte.

La gramàtica anglesa encara està plena d’incongruències si pensem bé. Si volem dir que hi havia molta gent diem “many people were there”. Però si en comptes de “many people” utilitzem “many a man” llavors hem de dir “many a man was there”.

Repeteixo que considero força positiu que els anglesos tinguin una gramàtica descriptiva i no prescriptiva perquè un d’aquests gramàtics que no va passar a la història estava completament en contra del “split infinitive”, l’infinitiu partit, és a dir que no volia que es pogués dir “to quickly look”, mirar ràpidament. Tanmateix aquesta és una estructura que sona completament natural als anglesos i que per això fan servir. I dir que aquest adverbi entre el “to” i el verb el fa ser un “split infinitive” és tan ridícul com postular que “ a handsome man” és un substantiu partit.

Hem d’ensenyar i aprendre la gramàtica de manera que ens sigui fàcil recordar la norma que segueix la immensa majoria de la comunitat de parlants. Per això no cal atabalar els alumnes i fer-los dividir els verbs en “prepostional verbs, phrasal verbs i phrasal prepositional verbs” si podem disfressar tota aquest complexitat amb un terme com “multi word verb”. De la mateixa manera potser millor parlar de la forma -ing que no past d’un participi de present. Al cap i a la fi, sovint quan s’ha abandonat l’escola, pocs recorden què és un participi i què un gerundi.

I no patiu que si se m’acut quelcom més per fer-vos entendre com d’absurd és complicar a la gent la vida amb explicacions gramàtiques extenses, no dubteu que tornaré a escriure sobre el tema. És obvi que cal explicar la gramàtica per tal de posar ordre al cap dels alumnes i que assimilin més les estructures de l’anglès però el que no cal és marejar-los amb terminologia innecessària sobre tot quan la millor manera que tenen per aprendre les estructures és fent-les servir.

Bona setmana a tots!

Embolica que fa fort: Els “multi word verbs”.

Des de fa setmanes que us escric els posts sobre aspectes de la llengua anglesa que la poden fer semblar molt més difícil i indòmita del que en realitat és. Avui m’agradaria parlar del tema dels “multi word verbs” que són els verbs multi paraules i que porten de cap (per no mencionar una altra part del cos humà) a la majoria dels meus estudiants.

Un “multi word verb” és un verb acompanyat d’una o dues partícules que poden ser una preposició o una adverbi i que forma una única unitat de significat igual que el “phrasal verb” que és un verb seguit d’una partícula que pot també anar acompanyada d’una preposició. Repeteixo que aquests “multi word verbs” o “phrasal verbs” formen una sola unitat de significat. Per fer ballar el cap dels que ensenyem aquesta magnífica llengua, d’un temps ençà ha sorgit la denominació de “multi word verbs” en comptes de “phrasal verbs” i si es cerca la definició d’aquests tipus de verb resulta que es considera un “phrasal verb” aquell que va acompanyat d’un altre element el sentit del qual difereix molt del verb original. Per a mi un exemple clar de phrasal verb seria “to take after” que vol dir assemblar-se a algú. Tot i saber el significat de “take” que seria agafar o prendre i “after” que vol dir després, és un xic difícil deduir que “take after” vol dir assemblar-se a algú. Altres “phrasal verbs” podrien ser per exemple “work out” com en “I can’t work out who can have stolen the money” que vol dir “no puc arribar a la conclusió o trobar la solució de qui ha pogut robar els diners. Quan els meus alumnes es trobem amb el verb “work out” sempre pensen que vol dir “treballar fora” com cadascuna de les parts sembla indicar. Un tercer exemple d’aquest tipus de verbs seria “make up for” com en la frase “I can’t make up for the lost time” que equivaldria a no puc compensar el temps perdut.

La nova denominació de “multi word verb” és una categoria que n’abasta tres, la dels “phrasal verbs”, la dels “prepositional verbs” i la dels “phrasal-prepostional verbs”.

Els “prepositional verbs” sempre porten un objecte que apareix després de la preposició. Aquest objecte pot ser un substantiu, un pronom o un verb en la seva forma -ing. Exemples d’aquest tipus de verb podrien ser “someone broke into her room” i aquí el “break into” equival a entrar per la força o bé “work for” com en “I work for a school” treballo per una escola.

Quan un verb va seguit de tres partícules s’anomena “phrasal-prepositional verb”. Exemples d’aquests podrien ser “put up with” que té el sentit d’aguantar o tolerar com en “I can’t put up with people with bad manners”, no tolero la gent mal educada. O el que seria gairebé el contrari “get on with” com en la frase “I get on very well with my new neighbours”, em porto molt bé amb els meus nous veïns.

La llista de “multi word verbs” és prou llarga però els podríem classificar segons si són transitius i porten un objecte directe o no. Un exemple de “multi word verb” intransitiu és “go on” en el sentit de continuar o seguir com en “the party went on till 3:00 am.”, la festa va seguir fins les tres de la matinada. A la vegada els “multi words” transitius es poden classificar en separables o no separables. Què vull dir amb això? Doncs per exemple que si agafem un verb com “draw up” que es fa servir per denotar el fet d’enllestir un document oficial, doncs llavors resulta que la preposició “up” la podem posar després del verb o després de l’objecte directe. Tan puc dir en anglès “ I will draw up a contract” o bé “I will draw a contract up”. S’ha de tenir en compte que en els casos dels “multi word verbs” separables, si substituïm l’objecte directe pel respectiu pronom, llavors és gramaticalment normatiu posar el pronom entre el verb i la preposició. Així doncs la frase anterior, si substituïm “contracte” per it, forçosament hauria de ser “I will draw it up”. Aquest “multi word verb” és un “phrasal verb” perquè dintre d’aquesta categoria hi entren els que permeten que l’objecte es posi entre el verb i la preposició. En canvi en el cas dels “prepositional verbs” el verb i la preposició van abans del complement.

Un altre exemple de “multi word” inseparable seria  el “look for” que és buscar. Només podem dir “I am looking for a job” i no seria correcte dir “*I am looking a job for”. Aquest és doncs un “prepositional verb”.

Els “multi word verbs” de tres partícules serien per exemple “look forward to” que podríem traduir com estar esperant amb ganes quelcom. Aquest tipus de “multi word verb” s’anomena “phrasal prepositional verb”. Un altre exemple d’aquest tipus seria  “to put something down to something” que es difícil de traduir però vindria a ser atribuir quelcom a una altra cosa. Per exemple si jo dic que “I put his success down to hard work” això voldria dir  vindria “atribueixo el seu èxit a treballar dur”.

Entre els meus “multi word verbs” preferits estan el “drop in” que traduiria com “deixar-se caure” o visitar algun lloc, el “look up to” mirar cap amunt o respectar, “stand by” que tots coneixem de la cançó “stand by me” que vol dir recolzar, i “get round to doing something” que vol dir trobar finalment el temps de fer quelcom. Aquest darrer el trobo tan útil que em sembla una pèrdua significativa no poder expressar el mateix en català. És com el verb “procrastinate” del llatí i que es fa servir en anglès sovint.  Vol dir ajornar una decisió o tasca que ens cal fer i és tan profitós que en castellà ja s’ha començat a fer servir “procrastinar” seguint la tendència de la llengua anglesa que l’utilitza molt.

Els precursors dels “multi verb forms” són els verbs separables alemanys que mortifiquen als meus estudiants perquè la preposició només va unida al verb en infinitiu però quan es conjuguen la preposició va al final. Un exemple seria el verb “aufstehen” que en anglès també consisteix en verb i preposició “get up”. M’he d’aixecar d’hora en alemany seria “Ich muss früh aufstehen”. Però m’aixeco d’hora cada dia seria “Ich stehe jeden Tag früh auf”. Com podeu comprovar la preposició “auf” equivalent al “up” apareix en posició final com en els “multi word verbs” separables. Per sort però l’anglès ha simplificat la gramàtica  de manera que un “multi word verb” no porti tots els complements entre el verb i la preposició. En anglès direm “ I’ll draw the contract up tomorrow at 6:00” or “I will draw up the contract tomorrow at 6:00” però l’estructura dels verbs separables alemanys, si s’hagués mantingut en anglès faria que la mateixa frase hagués de ser “I will draw the contract tomorrow at 6:00 up”. Sortosament l’anglès va simplificar, com repeteixo en els meus posts, la gramàtica per fer-la més assequible a tots encara que de vegades no us ho sembli.

Per acabar vull esmentar que si bé els lingüistes tendeixen a embolicar la troca amb subdivisions i categories que després només nosaltres mateixos emprem, el terme de “multi word verb” ha engolit en un sol sac els verbs preposicionals, els “phrasal verbs” i els “prepositional phrasal verbs” sense que de vegades calgui fer que l’alumne aprengui noms inútils. El que sí és necessari és que entengui i pugui fer servir aquests verbs tan comuns que de vegades tenen un equivalent que sona moltíssim menys col·loquial. Per exemple “blow up” seria “explote” o “make up for” seria “compensate”.

Per avui ja n’hi ha prou. Bona setmana a tots!

Embolica que fa fort: Els substantius i els adjectius en anglès.

Segueixo avui amb el tema dels substantius abans de passar al dels adjectius que ja us vaig avançar que tenien les seves particularitats també. La setmana passada ja vaig donar diverses classificacions dels substantius però potser encara em manca comentar un aspecte que sovint porta mals de cap a l’alumnat. Un substantiu pot ser d’una sola arrel, és a dir que hi reconeixem una paraula com per exemple “cat”, gat. Però de vegades necessitem paraules compostes que són substantius i que consten de diverses parts. Un exemple en podria ser la paraula “database” que és una base de dades. Allà on nosaltres tenim dues paraules els anglesos en tenen només una. Fins aquí bé. Però és que de vegades és complicat saber si una paraula en anglès s’escriurà junta o separada. Poso ara l’exemple de “lifestyle” l’estil de vida i sembla lògic tenir-la escrita així però en canvi “way of life”, la forma de vida s’escriu separat i unit per la preposició “of” i us podeu preguntar per quin motius unes paraules van juntes i d’altres separades? I la pregunta és bona però la resposta molt vaga. “Business card” que també és un concepte s’escriu separat. I una lletra de crèdit torna a ser “a letter of crèdit” i no a “creditletter” o a “credit letter”. Comenceu a entendre per quin motiu he anomenat els meus posts sobre l’anglès “embolica que fa fort, oi?

Un dels llibres d’anglès amb els que treballo a l’escola diu senzillament que s’uneixen dos substantius amb un “of” quan les idees són més abstractes. Però la veritat és que jo no veig que “way of life” sigui més abstracte que “lifestyle” i “Bank of England” em sembla concretíssim i va unit per un “of”. Aquí és on tornem al tema de l’arbitrarietat de determinats elements gramaticals i el fet que la comunitat de parlants acaba preferint una forma a una altra.

Pel que fa a la premodificació dels substantius a través dels adjectius hi ha quelcom que no vaig comentar la setmana passada. Cada cop que en anglès tinguem un adjectiu que conté xifres o números, aquesta llengua construeix un adjectiu amb la xifra separada per un guionet. Per exemple si volem dir que una casa té set pisos això serà en anglès “a seven-storey house” Com podeu veure la paraula “storey” està en singular perquè encara que es tracti de set, “seven-story” fa d’adjectiu a la paraula “house”.

Els substantius els podem postmodificar o bé amb una frase de relatiu com “the man that/who I saw last week” o “the man that/who was wearing a blue jacket” d’aquesta manera ja especifiquem qui és. Costa molts als estudiants entendre que quan el pronom relatiu substitueix un complement directe, els anglesos no el posen. Així per exemple la primera frase podria ser també “the man I saw last week” i el que vingui darrere. Molt sovint però es poden evitar les construccions de relatiu fent ús dels gerundis com en “the clothes hanging over there”, la roba penjada allà. Els substantius també es poden modificar amb infinitius “two meetings to attend” dos reunions per assistir.

Passem als adjectius que són paraules que denoten qualitats del nom. En anglès i gràcies al procés de simplificació de la gramàtica, els adjectius no tenen ni gènere ni nombre cosa que sovint tenim tan instal·lada en els nostres cervells, per això els meus alumnes segueixen posant la “s” de plural als adjectius que acompanyen a substantius plurals. Però ja sabem que és incorrecte. Una primera classificació dels adjectius podria ser en graduables i no graduables. Graduables poden ser per exemple fred o calent que podem modificar amb una mica, força, molt o no graduables “embarassada” per exemple. No podem estar una mica “embarassades” o ho estem o no ho estem. De substantius es poden fer adjectius afegint sufixes com -able com a “comfortable”. Aquí sempre he de recalcar que tot i que la paraula acabi en “table” el final de la paraula no es pronunciarà com el moble. “Comfortable” i “vegetable” estan entre les paraules que es pronuncien malament un 80% de les vegades a les meves classes tot i la meva incansable insistència i correcció. També tenim el sufix “-al and -ial” per fer substantius com “economical” o “musical”. “Ful” és un molt productiu “wishful”, “careful”, “peaceful”, etc. Menys productiu és el sufix “ic” com a “romàntic” o “clàssic” igual que el “ical” com en “clerical” que vol dir repetitiu o avorrit. M’agrada el sufixe “ish” perquè sona típicament anglès com en “childish” o bé “British” però també existeix en alemany en la seva forma acabada en les tres lletres -isch com en “systematisch” que com podreu deduir vol dir sistemàtic.

Un sufix que també té un equivalent germànic és el “-less” que indica absència d’alguna cosa com en “speechless”. Aquest en alemany és “-los” i la traducció d’”speechless” seria “sprachlos”.

No són menys productius els “-ive” i “ative” com en “active” or “communicative” . Molt castissos per a mi són els que acaben en “eous” i “ious” com “spontaneous” “ambitious” o “anxious” que generalment es deriven de paraules no germàniques i el rei per excel·lència de l’adjectiu anglès és el que acaba en -y com en “trendy” que vol dir que està de moda o “busy”, “angry” o “windy”. De fet el sufixe “-y” sona tan anglès que els alemanys es van inventar una paraula per mòbil prenent la paraula “Hand” que vol dir mà tant en anglès com en alemany i afegint-li aquest sufix no alemany. “Handy” que en anglès voldria dir que manejable, en alemany és el telèfon mòbil.

Algun adjectiu s’ha format a través de la “back formation” com difficult de “difficulty”. D’adjectius també en podem tenir de compostos, sobre tot els que tenen a veure amb el caràcter de la gent. Exemples d’aquest en poden ser “two-faced” que seria l’hipòcrita, “bigheaded” que és el cregut o la creguda, “open-minded” que és la persona oberta a noves idees o el “kind-hearted” el bo de cor.

Pel que fa a l’ordre dels adjectius ja us vaig avançar que era una mica complicat. La primera regla a aprendre és que els adjectius subjectius són els primers que es mencionen i després els objectius tenen un ordre determinat. Què vol dir subjectius? Doncs per exemple “beautiful” “a beautiful large table”. Com que si una cosa és bonica o no, o fàcil o no depèn de qui ho miri, llavors aquest adjectiu es posa primer.

L’ordre dels adjectius és el següent: primer la grossària, després l’edat seguit del color, la procedència i el material. Així doncs per donar-vos un exemple jo puc dir que he comprat “a beautiful, huge, old, Catalan wooden table”. Els adjectius de grossària passen per davant dels de forma, així diríem “big, round wooden table”.

I per avui només una observació. M’ha vingut al cap l’exemple de la taula per un article del 3/24 sobre unes quantes empreses catalanes que fabriquen de manera sostenibles mobles de fusta. Potser dintre de pocs anys ja tots ens hem adonat que comprar per llençar és poc sostenible i que cal adquirir producte que puguem estimar, reciclar i reutilitzar tota la vida.

Bona setmana a tots!!

Embolica que fa fort: el substantiu en anglès. Res és tan fàcil com sembla.

Parlo avui d’una cosa que sembla molt banal a primera vista perquè tindreu la sensació que us hagi de donar una lliçó de gramàtica elemental: el substantiu anglès. I sé que amb aquestes primeres línies tots pensareu que no es pot fer un post sobre això perquè és massa simple però permeteu que us avanci que quan es tracta de l’anglès res no és tan fàcil com podíem pensar en un principi i sempre trobo coses curioses per comentar.

Comencem per la definició, un nom és una paraula que designa un objecte, persona, realitat, un lloc, una qualitat o un esdeveniment. Fins aquí bé oi. Podem dividir els substantius en diferents categories segons siguin propis, és a dir que designen una persona en concret, comuns, si designen un determinat grup de coses que agrupem sota el mateix concepte com per exemple “taula” o “noia”, tenim els noms concrets per a designar coses tangibles, els abstractes per les que només existeixen com a concepte en el nostre cervell però no podem palpar, els comptables i els incomptables.

Comencem pels propis que en anglès ja porten cua per molts motius. Els anglesos tenen una afició immensa a ser molt recargolats amb els noms propis i trobem un seguit immens de personatges amb noms desvergonyidament llargs. Ja podem riure tots del Felipe Juan Froilán de todos los Santos de Marichalar y Borbón. Un nom ridículament llarg per la carrera que farà que no serà gaire lluïda a jutjar pel que el nano ha aconseguit fins ara. Doncs Anglaterra ens ha portat personatges històrics amb noms que han estat llargs però acompanyats de carreres si més no interessants. Un exemple en seria Sir Reginald Aylmer Ranfurly Plunkett-Ernl-Erle Drax. Aquest bon home va ser un baró i director de la “Royal Naval Staff College” entre d’altres. Tenia un nom llarg i títol nobiliari però si més no va treballar. Tampoc queda curt en Sir Humphrey Dodington Benedict Sherston Sherston-Baker o el que va ser capità de la “British Army” durant la Primera Guerra Mundial. Es deia Leone Sextus Denys Oswolf Fraduati Tollemache-Tollemache-de Orellana-Plantagenet-Tollemache-Tollemache. Visca la repetició i el poc esperit pràctic!

Però encara no us he explicat el pitjor dels noms propis en anglès i és que n’hi ha un fotimer que es pronuncien d’una manera que no té en absolut res a veure amb la manera com s’escriuen. Poso uns exemples Levenson- Gower es pronunciaria “looson gore”, Marjoriebanks esdevé “Marchbanks” i els noms normands es poleixen i llimen fins que no es reconeixen com a tals. “Beaulieu” es torna “Bewley” i “Beauchamp” “beechamp”. Ja sabem que els anglesos són molt creatius i ho demostren a tot arreu. I si no aneu a Londres perquè en una àrea d’una milla podreu trobar ubicacions amb noms tan originals com “Pope’s Head Alley”, que seria l’avinguda del cap del Papa, “Garlick Hill”, el pujol de l’all o “Bleeding Heart yard” el pati del cor ensangonat.

I els cognoms, que són un tipus de nom propi no van esdevenir realment populars fins després de la conquesta dels normands. En general podríem dir que els cognoms anglesos provenen de toponímics com “Lincoln” o sobrenoms com “Whitehead” cap blanc o bé “Armstrong” que seria una cosa així com “el del braç fort” o també de patronímics com Johnson que és el fill del John. L’origen d’alguns cognoms ja no ens sembla tan fàcil de desxifrar com per exemple “Russel”, que prové de “roussel” que era el pèl-roig o “Kennedy”, que “volia dir “cap lleig” en gaèlic.

Pel que fa als noms concrets n’hi ha els que s’aprenen i tenen una traducció directa com “table”, “book”, “house” i els que haurem d’entendre i aprendre a fer servir en un context determinat com  per exemple el jack-of-all-trades que designa un tipus de persona que pot fer mil feines diferents. Un paio multi-usos vaja. La llengua anglesa és suficientment creativa i efectiva per inventar un substantiu com “gerrymandering” que denota la situació en què algun polític canvia l’extensió i delimitació d’una zona per tal d’aconseguir un major nombre de vots en una determinada demarcació. Us adoneu del nivell de complexitat de l’anglès?

De substantius també en tenim de compostos i que a més són d’arrel estrangera com “kakorrhaphiophobia” que és la por a equivocar-se i fracassar. Em pregunto si no és més fàcil dir “fear of failure” però si volen una paraula més d’arrel grega al seu vocabulari, per què no?

Una persona gran que sempre està de mala gaita és un “curmudgeon” i els sorolls que emeten les persones quan estan enfadades es designa amb el substantiu “hullaballoo”. “gerrymandering”, “kakorrhaphiophobia” i “hullaballoo” serien noms abstractes. Recordeu que els substantius abstractes no porten l’article “the” anglès sinó cap. Així per exemple diríem “kakorrhaphiophobia means fear of failure in English”. Nosaltres en català fem servir l’article determinat fins i tot pels substantius abstractes “l’amor és més important que els diners” diem.

“Curmudgeon” ja seria un substantiu concret que designa un tipus de persona d’edat avançada que està sempre de mal humor. M’abelleix molt aquesta paraula però encara trobo més útil “whippersnapper” que és la persona jove que no respecta els altres i en especial la gent gran. Aquesta paraula també originàriament era composta de “whipper” que ara ja no se sap el que era en el passat i “snapper” que és un tipus de peix: el pagre. Quan reconeixem una paraula com a composta però un dels dos elements ja no el trobem en altres paraules en lingüística parlem de “pseudomorfema”. El “whip” és el fuet, allò que utilitzem per donar fuetejades no els que ens mengem per esmorzar i “whipper” podria ser el que fueteja però com ja he comentat “whipper” no té cap entrada al diccionari anglès.

Els noms col·lectius també tenen el seu aspecte interessant en anglès. Un nom col·lectiu com indica la designació defineix un grup de persones que s’inclouen en un grup. Exemples en poden ser “family”, “band” entesa com a grup musical, “Barça”, “team”, “company” entès com a empresa etc. Una particularitat és que amb aquest tipus de substantius en anglès britànic el verb que els acompanya pot estar en singular o en plural. Així per exemple gramaticalment és tan correcte dir “The team is working on a new project” o bé “the team are working on a new project”. Però cal recalcar que això només és correcte en anglès britànic perquè en l’anglès dels EEUU el verb s’hauria de posar en singular tal i com solem fer-ho també nosaltres en català. Una excepció sempre hi ha a la regla i és el nom col·lectiu “police” que tant en britànic com en americà es conjuga com a plural. També és important recordar que hi ha noms col·lectius que designen grups d’animals com “a flock of birds”, “a herd” un ramat, a “swarm of insects” i “a pack of” que per exemple podria ser de llops.

També seria possible fer una subdivisió dels substantius segons tinguin un plural regular o irregular. Recordeu que en un principi en anglès hi havia molts més plurals irregulars que avui dia i els que queden són pocs. Per una banda tenim els que tenen un singular acabat en -f i que en plural tenen el suffixe -ves. Exemples d’aquests són “knife and knives”, “life and lives”. També els que acaben en -o perquè se’ls afegeix no només una “s” sinó una “-es” com a “potato” “potatoes”. Però els que més interessants em semblen ja són aquells en els que es produeix un canvi de vocal del singular a l plural com en “foot and feet”, “tooth and teeth”, “goose and geese”(oc o oca), i els famosíssims “man and men” i “woman and women”. Pugem un nivell i ens trobem els plurals més complexos com el de “child and children” que prové de l’alemany, “mouse and mice”, el “die and dice” és a dir “dau i daus”, “ox and oxen”, que vol dir bou, el “person and people”, “penny and pence”. I ara arriben els plurals sonats, aquells en què singular i plural són idèntics: “fish”, “sheep” que són els ovelles, “moose” qué és l’ant, “swine” qué és una paraula d’origen germànic que vol dir porc i que té el seu equivalent amen l’alemany  “Schwein”,”buffalo”, “shrimp”  que és gamba o llagostí i per últim “trout” que és la truita de riu. També estrambòtics resulten els plurals dels noms d’arrel llatina com “focus and foci”, “cactus and cacti”, “octopus and octopuses/octopi”, “nucleus and nuclei”, “fungus and fungi” etc.

Un dels temes que més “encalla” als meus alumnes és el dels comptables i incomptables i l’única dificultat que presenten és amb els incomptables el verb es posa en singular “com en coffee is good for you” i amb els comptables en plural. En general els substantius comptables i els incomptables no varien tantíssim de l’anglès al català però sí que hi ha un parell d’excepcions. Els mobles per exemple són comptables per nosaltres i incomptables en anglès “furniture” igual que equipatge “luggage” tot i que puguem comptar les maletes or el problemàtic “news” notícies. Per això si volem dir “una notícia” en anglès hem de recórrer a l’expressió poc elegant “a piece of news”. També ens sembla estrany que tractant-se d’un singular haguem de dir “This news is important” però així és.

Un altre gran grup de substantius són els que provenen d’adjectius substantivats. En anglès es pot substantivar un adjectiu fàcilment posant-li un article determinat davant “the sick” són els malalts i “the rich”, els rics. Aquesta manera de substantivar adjectius ha despertat polèmica entre la comunitat anglesa de parlants perquè fa poc es va dir que resultava pejoratiu. Encara però es considera una forma de substantivació correcta.

Els substantius es modifiquen a través dels articles i els adjectius que els hi posem davant. D’articles tenim els determinats “the” i l’indeterminat “a” o bé “an”. A més també podem modificar el substantiu afegint un “this” o bé “these” pel plural que equival al nostre aquest o aquests i el “that” i el “those” per aquell o aquells. Si volem quantificar llavors utilitzarem el “much” pels incomptables i el “many” pels comptables per designar el molt o molts i moltes. L’absència de quantitat en anglès s’expressa amb el “little” que és el poc pels incomptables i el “few” pocs per coses que es poden quantificar. Així diríem per exemple “I have little patience” tinc poca paciència i “I have few friends in Barcelona” tinc pocs amics a Barcelona. Però ull viu! Si al “little” i “few” li afegim una a davant “a little” llavors el que estem dient és una mica i no poc. Per exemple “I have little money but I’ll always have a little money for a lovely meal with you”. Això ho podríem traduir com: Tinc pocs diners però sempre en tindré uns quants per fer un àpat deliciós amb tu”. O potser més clar “I have little time, but if you visit Barcelona I’ll have a little time for you”  que seria “tinc poc temps però si vens a Barcelona tindré una mica de temps per a tu. El mateix passa amb “few and a few”. Un exemple podria ser “I have few friends (absència de quantitat) but a few friends I can always count on” que seria “tinc pocs amics però amb un quants d’ells sempre hi puc comptar”.

I per acabar-vos de fer ballar el cap us diré que si per exemple el que volem dir és que tenim pocs problemes en aquest cas hauríem de dir “I have few problems” que en el context seria positiu. En canvi si dic “I have a few problems at the moment” el que estic dient és que tinc uns quants problemes. En general sempre podem recordar que “little and few” expressen manca de quantitat i són modificants que modifiquen de manera negativa el substantiu i “a little and a few” modifiquen el caràcter negatiu de la quantificació del substantiu convertint-la en positiva com heu vist a l’exemple anterior.

Quan parlem de modificar un substantiu amb adjectius la qüestió tampoc és fàcil perquè si volem col·locar diversos adjectius davant del substantiu en anglès ho hem de fer en un ordre determinat. Però això ja ho tractaré en un altre post sobre els substantius en anglès perquè per aquest dijous ja us deu sortir fum del cap.

Embolica que fa fort: El lèxic anglès i els préstecs.

Amb tots els posts que he dedicat aquest any a l’anglès, el que potser ja comença a estar clar és que és una llengua que ha resultat de la barreja de moltes. De la llengua celta, que va ser la que es parlava a Anglaterra abans de la invasió germànica, no en queda gran cosa més que els rastres a la toponímia en rius com “Avon” i “Thames”  i aquest darrer vol dir el riu negre i alguns noms de municipis com Kent i Devon que també són d’origen celta. Però a part d’això i alguns sufixos o infixos d’origen celta com -ing que trobem a Nottinghill, la influència celta és negligible en anglès. Potser podríem recalcar que la paraula d’origen gaèlic més productiva i usada en anglès és un préstec que ningú diria que ho és: la paraula “slogan”, relativament moderna.

La influència germànica en l’anglès fou important però tot i així durant un temps van conviure paraules del germànic amb les que van portar els vikings fins que una de les dues o bé va desaparèixer o bé va adquirir un sentit diferent. Recordem per exemple el verb “starve” que avui dia en alemany és “sterben”, morir i que va ser desplaçat pel viking “die” mentre que “starve” amb la seva evolució fonètica va passar a designar el morir d’inanició.

L’anglès té una infinitat de paraules que provenen dels normands que ja havien adoptat la llengua del territori que havien conquerit. Un exemple és la paraula “prison” que va passar a ser un sinònim de la que ja tenia l’anglès “jail”. També del normand són les paraules que designen la carn dels animals com “pork” o  “beef”, mentre que típiques de l’anglès són “pig” i “cow”, els animals vius. De vegades alguna paraula no se sap ben bé d’on ha vingut. Aquest és el cas de la paraula “dog” que en anglès antic i provinent del germànic era “hound” però que va quedar especialitzada al gos de caça.

Si us fixeu, les paraules que l’anglès ha mantingut tendeixen a ser molt més curtes que les germàniques. “Die” és més curta que “sterben”, “sky” més curta que l’alemany “Himmel”, el famós verb “take” molt més curt que el “nehmen” germànic que ara ha sobreviscut en el verb “nim” en anglès en el seu significat de robar o furtar. Una gran aportació a l’anglès van ser l’adopció dels pronoms vikings “they and them”. I per si fos poca aquesta barreja, posteriorment a l’anglès s’hi van incorporar paraules del normand que provenien del llatí i així per exemple del llatí “bestia” va aparèixer l’anglés “bitch” que designa una gossa femella. La mateixa paraula llatina va donar en italià “biscia” que avui dia designa a la serp i ens ha donat a nosaltres la nostra paraula “bitxo”. Un altre exemple d’evolució lèxica a partir d’un préstec lingüístic seria la paraula “garbage” que prové del normand que la va adoptar de l’italià antic “garbuglio” que alhora provenia del verb llatí “bullire” en el sentit de bullir o fer bombolles.

L’anglès té una capacitat immensa per adoptar paraules d’altres idiomes i sembla ser que al segle XVI l’anglès ja tenia paraules provinents de més de 50 idiomes diferents. Però ja tornaré després als préstecs. Ara em vull centrar en les diverses possibilitats que té una llengua com l’anglès de generar material, és a dir paraules.

 A més d’agafar-les d’altres idiomes les pot crear a partir d’una paraula ja existent al vocabulari a través de la derivació morfològica. Una paraula es deriva afegint-hi un prefix, infix o sufix. Es pot derivar a través del mètode de la conversió o formació zero i també es poden crear paraules a través de la combinació de dues paraules, la composició o la fusió o “blending”.

A l’anglès modern la derivació per afixació ha estat un mètode molt productiu i una gran part de les paraules formades són noms o adjectius. Dos dels sufixes usats amb més freqüència van ser -ness i -er. Així si tenim un adjectiu com “playful” que alhora es deriva del verb  “play” afegint-hi el sufix -ness en fem un nom “playfulness”. De “whisper” tenim el que xiuxiueja, el “whisperer”. Per fer adjectius tenim el sufix -ed com en “worried” o bé el sufixe “y” com en “trendy”. “Able” també produeix adjectius com “fashionable”. Pel que fa als adverbis el rei és el sufix “ly” com en “quickly”. Un de menys productiu és “wise” com en “clockwise” que nosaltres nomes podríem traduir com “com un rellotje”. Per tal de formar verbs un sufix molt típic és “ise” o bé “ize” com en “hypnothise” o bé “recognise”. Pel que fa als prefixes en tenim uns quants per crear antònims com “dis”,  de “dishonest”, “de” com en “deregulate”, il- com en “ilegal”, im- com en “impolite” i un- com en “unsatisfied”. Altres sufixes molt productius són el “re” que denota repetició com en “redo”, el “over” que vol dir massa com en “oversleep” que expressa que ens hem adormit i no hem arribat a temps, el “mis” que té el valor d’incorrecte com en “misunderstand” o “misread”, llegir malament.

Un altre típic mètode de derivació de paraules és la composició. De noms compostos en anglès n’hi ha molts. “pencil case”, “flowerpot”, “two-faced” etc. Aquests són casos de composició motivada, és a dir que són paraules compostes amb un sentit que podem deduir si sabem el significat de les dues paraules que formen la paraula composta. Però en d’altres casos hi ha paraules de les quals no en podem deduir el sentit encara que sapiguem el que volen dir cadascuna de les parts. Un exemple d’aquestes seria “wedlock” que no té res a veure amb el “lock” de tancar sinó que la paraula es refereix a les noces. Altres exemples de composició no motivada podrien ser “watershed” que conté “water” aigua i “shed” cobert, caseta o sopluig però que conjuntament fa referència a un període o esdeveniment que és important perquè representa un canvi en la manera de fer o pensar sobre una cosa. Certament el fet que Rússia hagi envaït Ucraïna ha estat un “watershed” per Europa perquè ens ha fet despertat d’un dolç somni de seguretat totalment irreal. Altres paraules compostes no motivades són “hotdog”, “honeymoon” o la paraula “coffee shop” tal i com s’utilitza a Holanda, on ja sabem que no s’hi pot anar a prendre cafè.

Les paraules compostes també poden estar formades per exemple d’un adjectiu i un nom com la paraula “feshman” que designa una persona en un primer any de carrera universitària o “far-fetched” que és un adjectiu que designa una realitat molt poc probable. També trobem paraules compostes d’un verb i una preposició com en “checkout” o “drawback” i aquesta darrera vol dir inconvenient.

La conversió o derivació zero és altament productiva en anglès com ja vaig comentar en un post anterior. Del nom aigua podem fer el verb regar sense afegir absolutament res al substantiu “to water the plants”. “Host” que tan pot voler dir amfitrió com fer d’amfitrió. “Drink” per exemple tan pot ser el verb com el substantiu “beguda” igual que “sleep” que és dormir com a verb o bé pot denotar una dormida com en la frase “I need a good sleep”.

Per si fos poc, algunes paraules han arribat a l’anglès a través del que en aquest idioma s’anomena “back formation”. Aquest tipus de derivació l’explicaré amb un exemple. En anglès es van crear les paraules “grovel” i “sidle” que van aparèixer perquè la comunitat de parlants va assumir  que “grovelling” i “sideling” eren gerundis que contenien la partícula -ing però en realitat contenien la partícula -ling. Tots dos verbs i tots dos adjectius són molt útils. “Grovel” denota l’acció de comportar-se amb excessiu respecte cap a una persona per demostrar-li que li volem agradar. “Sidle” vol dir caminar cap a una persona intentant passar desapercebuda i que no et vegi. Altres “back formations” són “laze” ganduleria de “lazy”, “beg” pregar de “beggar” que és el pidolaire i “difficult” de “difficulty”.

No obstant, i com hem dit abans, l’anglès no és gens reticent a adoptar paraules d’altres idiomes i ho fa de manera que de vegades d’una mateixa arrel s’han adoptat paraules en diferents períodes i per això ara tenim “regard” i “reward” o “catch” i “chase”. I un sol préstec ha donat lloc a diverses paraules com “hotel”, “hostel” i “hospital”. El verb anglosaxó “bear” ha derivat en una infinitat de paraules entre les que hi ha “birth”, “born” i “burden”.

També de vegades apareixen paraules al vocabulari per allò que en lingüística s’anomena etimologia popular, això és el que va passar amb la paraula “pea” que es va pensar que era un singular de “pease” que en realitat era tan singular com plural. Això mateix va passar amb “cherries” l’evolució fonètica de “cérise” del que la gent en va fer un singular acabat en -y “cherry”.

Certament no n’hi ha moltes d’aquestes, però les paraules també poden aparèixer per error com “penthouse” que és una evolució fonètica del que havia estat la paraula “pentice”.

Una peculiaritat de l’anglès és que pot tenir doblets de paraules una provinent del germànic i l’altre del llatí. Aquest és el cas de “womanhood” i “muliebrity”, “motherhood” and “maternity”, “hearty” and “cordial”. Per no parlar dels noms anglesos que tenen un adjectiu provinent del llatí: “mouth” i “oral”, “book” i “literary”, “house” and “domèstic”, “town” i “urban”.

Segons alguns estudis, l’anglès té un cinquanta per cent de paraules que no provenen del seu repertori anglosaxó. Algunes d’elles no les reconeixem com a préstecs perquè ja fa molt temps que es van incorporar a la llengua i ja no podem imaginar l’anglès sense elles. Pensem en algunes paraules vikingues per exemple: “skin”, “skull”, “frekle”, “take”…

Alguns préstecs curiosos són “shampoo” que ve de la Índia, “ketchup” del xinès, les paraules dels indígenes d’Austràlia com “kangaroo”.

És realment impossible que una llengua sobrevisqui sense préstecs però el que sovint passa és que la fonètica canvia i ja no els reconeixem com a tals. El “mayday” prové del francès “m’aider”.D’altres es reconeixen fàcilment com a tals com “mosquito” o bé “Kindergarten” perquè no s’han modificat gens.

Darrerament s’ha recorregut molt al fenomen del “blending” que consisteix en formar una paraula barrejant-ne dos. Exemples d’aquestes serien el “brunch” de “breakfast i lunch” el “chunnel” de “channel” i “tunnel”, “frenemy” que és una barreja de “friend” i “enemy”, “sitcom” que es forma amb “situation” i “comedy”, “advertorial” de “advertisement” i “editorial”.

I finalment recordem que les paraules poden romandre mentre el seu sentit canvia. “Manufacture” volia dir fer a mà i ara mateix vol dir el contrari, vol dir produir a una fàbrica. “Notorious” volia dir famós o “que es nota” però avui dia designa a qui és famós per quelcom negatiu. Quan una paraula que originàriament designava quelcom ara designa el contrari en lingüística i en anglès ho anomenen “catachresis”. Una de les típiques paraules que exemplifiquen aquest fenomen és “nice”. Quan va ser recopilada per primera vegada el 1290 volia dir ximple. Chaucer la fa servir amb el sentit de lasciu i en els quatre-cents anys posteriors ha passat a designar quelcom extravagant, elegant, estrany fins a voler dir bonic. I de vegades fins i tot avui quan diem “nice” és que no trobem cap altre adjectiu per qualificar-ho i potser la cosa o persona no és bonic ni bonica com indica aquest adjectiu.

Les paraules també es creen a mida que apareixen noves realitats que cal designar. Això és el que ha passat amb acrònims com “dinky” que prové d’escurçar el “double income no kids,” és a dir la persona rica sense fills, o bé el “nimby” que vol dir “not in my backyard” i que es refereix a les persones que no volen que es construeixi res desagradable com una presó o un centre de rehabilitació de drogoaddictes prop de casa seva. El FOMO, “fear of missing out” designa el sentiment d’angoixa produït pel fet de no poder participar en tots els esdeveniments especialment aquells que després es comparteixen a les xarxes socials. La llengua és altament creativa quan es tracta de cercar la manera d’anomenar allò que s’ha convertit en habitual i que és necessari designar.

I no cal ni dir que el llenguatge de la tecnologia ha estat també molt productiu i que gairebé tot està en anglès. “Internet” és anglès i la paraula que va ser escollida paraula un milió en anglès “web 2.0” també.

Per acabar avui vull dir que de vegades un significat primitiu d’un mot desapareix però resta en una locució. Aquest és el cas de “neck” com a parcel·la de terreny que encara té aquest sentit en la locució “neck of the woods” o “tell” que volia dir “comptar” ara només té aquest sentit en el “bank teller” i per designar els que recompten els vots. Aquests paraules com “neck” i “teller” en aquestes expressions són fòssils.

Bé. Per avui ja estem. Espero que el retorn a la feina després de les vacances hagi estat prou dolç per a tots vosaltres.

Embolica que fa fort: Sinonímia, antonímia, polisèmia, falsos amics en anglès.

Un dels primers lingüistes en definir el signe lingüístic va ser el suís Ferdinand de Saussure. Segons ell, el signe lingüístic era una unitat de significat que estava formada per dues parts. Ell les va anomenar el signifiant (el que significa) i el signifié (el significat) al que ens referim. Així per això en la paraula “taula” el “signifiant” seria o bé el conjunt de fonemes i sons que produeixo en dir taula o bé la paraula escrita i el “signifié” seria l’objecte al que em refereixo quan ho dic. Segons Ferdinand de Saussure la relació entre significant i significat és arbitrària i això es demostra fàcilment perquè en català anomenem al mateix concepte taula, en castellà “mesa” en anglès “table” que s’escriu igual que en francès però es pronuncia diferent, en alemany “Tisch” etc. Que nosaltres per exemple a Catalunya haguem preferit la paraula “taula” a la “mensa” que prové igualment del llatí té només a veure amb el fet que la comunitat de parlants va usar aquesta variant del llatí clàssic. Els nostres veïns ibèrics en canvi van preferir utilitzar la paraula del llatí vulgar amb que els soldats romans designaven el moble que feien servir.
Ferdinand de Saussure va causar furor però més endavant Odgen i Richards van formular una millora a la definició de Saussure perquè van dir que un signe lingüístic constava de tres parts. Una era el significant que ells van anomenar “referent”, l’altre el significat “reference” i la darrera el símbol. La principal diferència entre la interpretació d’Odgen i Richards i la de Saussure és que Odgen i Richards distingeixen entre un objecte real al que ens referim en el moment de l’acte comunicatiu i una idea mental que tenim d’aquest objecte.
En gairebé totes les llengües sovint el signe lingüístic no correspon només a una realitat. Aquest és el cas en que una mateixa paraula pot tenir molts significats i ser polisèmica. Aquest és el cas de la paraula anglesa “mouse” que designa l’animal i l’estri informàtic. Aquí però la relació entre les dues paraules ve donada per una similitud. La polisèmia sovint esdevé perquè la llengua, seguint el principi de l’economia lingüística “recicla” paraules que ja coneix per tal d’anomenar noves realitats. Un exemple clar de polisèmia en anglès és el verb “get” que pot voler dir “procurar quelcom” com en la frase “I’ll get you an aspirine”, o bé esdevenir com en “she got scared” o inclús “entendre” com en “ I get it”. Un altre exemple de sinònim és la paraula “sound” que pot designar un so audible, o bé un estat de salut com en l’expressió “save and sound” o un estret, l’accident geogràfic com el “Kalmar sound”. Una altra paraula altament polisèmica és “round” que té dotze usos com a adjectiu, dinou com a substantiu i nou com a verb. Per destacar-ne uns quants “round” podria ser rodó, o bé número parell però també designa una sola llesca de pa, una ronda de quelcom com per exemple de begudes en un bar, o com a verb vol dir anar al voltant de quelcom o algú. Però els verbs més polisèmics amb diferència són en anglès són “run”, “put” and “set”.
La polisèmia s’ha de distingir de l’homonímia que és quan dues paraules que provenien alhora d’altres paraules diferents convergeixen en un mateix referent per evolució fonètica. En anglès un exemple d’homonímia podria ser “bear” com a verb en el sentit d’acceptar o tolerar, portar amb sí ect i “bear” de l’animal. Un altre cas d’homonímia seria el verb “boil” que vol dir fer arribar l’aigua al punt d’ebullició i “boil” com a erupció de la pell. La segona ha evolucionat fonèticament igual que el verb bullir però prové de l’alemany “Beule” que és una protuberància.
Tanmateix, de vegades per acabar de crear més confusió una paraula pot acabar amb sentits contradictoris com per exemple el verb “cleave” que pot voler dir o tallar en dues parts o enganxar o enganxar-se com en la frase “ the toffee was sticky and cleaved to the roof of my mouth”. En aquest cas aquests els “contronyms” han aparegut perquè el segon significat de “cleave” prové també probablement del germànic “kleben” en el sentit d’enganxar. Un altre “contranym” és “fast” que en anglès pot designar alguna cosa o persona que es mou ràpidament o una cosa que s’ha quedat encallada com el cremallera, o també “wind up” que pot significar acabar o bé si diem que “wind up a watch” el posem en marxa.
Pel que fa a l’anglès ja vaig comentar en un post anterior que era una llengua enormement rica en sinònims. Prenem per exemple el significat “gran” en sentit de gran capacitat. En anglès podríem dir que quelcom és “big”, “spacious”, “large”, “immense”, “vast”, “capacious”, “bulky”, “massive”, “whopping”. I per designar de manera eufemística a la gent amb uns quilograms de més tindríem també “stocky”perquè literalment és que té “reserves”.
És obvi que no sempre els sinònims són intercanviables al 100% perquè cada sinònim tindrà potser una àmbit d’utilització diferent segons sigui una paraula més o menys emprada. Per exemple es pot tenir por que seria “fear”, la paraula més comú o bé “terror” o sentir “trepidation”. També podem pensar “think”, “ponder” si reflexionem més seriosament o “cogitate”.
En general els lingüistes accepten que no hi ha paraules sinònimes al cent per cent perquè això contradiu els principis de l’economia lingüística. És per això que on en altres èpoques havien coexisitit dues paraules, una d’arrel anglesa o vikinga i una altra d’arrel germànica, una de les dues es va especialitzar. Aquest és el cas de la paraula “hound” provinent del germànic i que encara té el seu equivalent en alemany actual “Hund” que va passar a ser un hipònim de “dog” és a dir una subdivisió de la categoria gos. En aquest cas “hound” és el gos de cacera. De la mateixa manera l’anglès va adoptar el verb “die” dels vikings i va deixar el germànic “sterben” que va passar a ser “starve” i designa la mort per inanició.
Altres paraules que històricament van conviure com a sinònims com el “shirt” anglès i el “skirt” provinent de l’escandinau van passar a designar diferents peces de roba amb el temps.
L’antonímia pel contrari és quan dues paraules són el que es considera contrària a l’altra com en els parells de paraules negre i blanc, dia i nit. Aquí també s’ha d’anar en compte perquè allò que per a nosaltres és un antònim en una altra llengua no ho és: per exemple per a nosaltres el contrari de dolç és salat però per als anglesos és “sour” acid o “bitter” que és amarg. Típics antònims podrien ser “absent i present”, “achieve i fail”, “after i before”, “add i subtract” o “easy i difficult”. Molts antònims en anglès es formen a partir de prefixes com “il”, “dis”, “un” o “im” aquests son els casos de “legal” i “ilegal”, “like i dislike” “satisfied i unsatisfied i dissatisfied” i “polite i impolite”. Pel que fa a “unsatisified” i “dissatisfied” cal dir que “dissatisfied” s’aplica més per com se senten les persones. Jo per exemple “I am dissatisfied with my job situation right now” mentre que “unsatisfied” s’aplica més a situacions “I have unsatisfied needs”. Altre cop apareix el que havia comentat abans: les paraules tendeixen a especialitzar-se per sobreviure.
Amb el temps també hi ha hagut antònims que han desaparegut. Per exemple en anglès tenim un “commit” però antigament va existir un “demit” i tenim ara un “impede” però “expede” va caure en desús i va desaparèixer. Òbviament això demostra que és la comunitat de parlants que accepta o no una paraula i que la manté viva o no. I de la mateixa manera que els parlants reciclen també poden innovar. Aquest és el cas per exemple de les paraules de moda. En anglès quelcom que està de moda és “fashionable” o “trendy” però fa uns anys es va començar a dir “that it was in”. Quan aquest “in” va passar a ser d’ús comú els joves van crear “hip” per designar el que es portava. Fins que “hip” va passar de moda.
Ara mateix per exemple està molt de moda entre els joves – els meus alumnes tots parlen així –anomenar “bro” als collegues com a diminutiu de “brother” i quan no fan servir la variant anglesa doncs diuen “ tete” que és la corresponent castellana típica del llenguatge infantil.

Avui dia i per molt que ens pesi, sovint el llenguatge i les expressions les adoptem dels medis de comunicació i del llenguatge publicitari però per tal que arreli una expressió ha d’agradar a la comunitat de parlants.
Aquest post no estaria complet però sense parlar dels “false friends” o amics falsos. Aquests amics falsos són dues paraules en dues llengües diferents que són tan similars i potser provenen del mateix mot però que en els dos idiomes tenen significats diferents. Un exemple de “false friend” en anglès i català o castellà seria “ constipated” que no vol dir refredat sinó “restret”. Un altre seria potser l’”advise” que sona a “avisar” però en realitat és aconsellar. Un dels “false friends” més ben establert al cap dels meus alumnes és “actually”. Tots el fan servir com a sinònim d’actualment però “actually” en anglès voldria dir “en realitat”. Una altre parell de paraules que els meus alumnes confonen és “target” que es pensen que pot ser la targeta de crèdit quan en realitat “target” en anglès és objectiu. Aquest potser aconseguiré que l’aprenguin perquè ara en el món del màrqueting ja hem deixat de parlar del nostre públic desitjat i parlem sempre del “target”.
Per acabar un false friend que a mi em sembla simpàtic. “Jubilation” en anglès no és la jubilació com a període temps per descansar després d’haver treballat durant anys sinó que vol dir alegria. Bé, aquí si més no crec que la nostre “jubilació” sí que prové etimològicament del sentiment d’alegria que s’experimenta si ja no s’ha de treballar més.
Vull concloure avui amb una anècdota que m’ha explicat una amiga sobre un “false friend”. La meva amiga és russa però va viure durant molts anys a Polònia. En arribar-hi sovint havia de demanar com anar a cert lloc. Quan ho preguntava els polonesos li responien que era “просто” pronunciat (prosta) que ella entenia en el seu significat rus de fàcil però que en polonès vol dir “tot recte”. I quan a ella li responien “просто” ella deia, “sí però com?” perquè entenia que li deien que era fàcil però no li explicaven com havia de seguir el camí. Així que ja veieu que de vegades l’aparent similitud entre les llengües pot arribar a dificultar la comprensió.

Embolica que fa fort: L’expansió de l’anglès.

És natural que la llengua anglesa, que ha esdevingut la llengua franca arreu del món i que està tan estesa, hagi desenvolupat d’una manera extremadament ràpida tantes variants. Hem de pensar que Shakespeare escrivia per a una comunitat de pocs milions de persones i ell va viure a la segona meitat del segle XVI i començament del XVII. En temps de la invasió dels Normands, la població a la gran illa era només de mig milió. Durant l’edat mitja va passar a ser de quatre a cinc milions però no va créixer gaire més degut a l’alta mortaldat per plagues, mala alimentació i estat pèssim de salut dels habitants d’Anglaterra i Europa en general.
En l’època en què va viure Shakespeare l’anglès només es parlava a Anglaterra i a la part sud d’Escòcia. Cap al 1600 la població encara era d’uns cinc milions però a 1900 ja havien passat a ser 9 milions. L’expansió de l’anglès es degué a diversos fets. El primer va ser el creixement demogràfic d’Anglaterra i l’expansió territorial dels britànics. Primer van penetrar Irlanda a costa de fer desaparèixer les llengües celtes i durant els segles XIX i XX l’anglès va esdevenir la llengua principal a Gales i les terres altes escoceses (les Highlands).
Com és d’imaginar l’expansió de l’anglès va ser instigada per la política del govern anglès. Després de la revolució jacobita, el 1745 es van es van establir moltes escoles a les terres altes d’Escòcia però la llengua d’instrucció era l’anglès i el gaèlic es va prohibir. I evidentment l’augment vertiginós dels parlants de l’anglès es degué a la colonització i conquesta d’altres països arreu del món i al comerç intensiu. Els assentaments anglesos a Amèrica del nord van començar al segle XVII competint amb espanyols, francesos i holandesos durant més de dos-cents anys pel domini de la zona del Carib. Però al segle XIX Anglaterra tenia ja el control sobre el Carib i un gran nombre d’illes que inclouen Antigua, Barbados, Jamaica, Trinidad, etc.
El domini sobre l’Índia va començar al 1750 i al 1770 Anglaterra va passar també a governar Austràlia després de la guerra d’Independència americana. Durant el segle XIX l’expansió continua i Anglaterra desplaça a Holanda a Sud Àfrica. Durant la primera meitat del segle XIX Singapur, la Guaiana Britànica, Nova Zelanda i Hong Kong passen a estar sota domini anglès i durant la segona meitat del segle XIX l’hegemonia anglesa s’estén a l’est i l’oest d’Àfrica. En totes aquestes zones l’anglès britànic ha estat una gran influència mentre que les Filipines i Puerto Rico han estat influïdes per l’anglès americà. Tanmateix el factor decisiu per convertir l’anglès en llengua mundial va ser el creixement dels Estats Units amb la seva enorme arribada d’immigrants durant els segles XIX i XX. El 1788 quan es va fer el primer cens als EEUU només hi havia quatre milions de persones al país i la majoria era d’origen britànic, el 1850 eren 23 milions i l’any 1950 cinquanta milions. Tanmateix, és el poder econòmic i polític d’Amèrica que indubtablement ha fet que l’anglès adquirís la rellevància que té ara. L’anglès té actualment uns quatre-cents milions de parlants nadius i potser el doble de parlants que l’empren com a segona llengua.
A països com Austràlia, Nord Amèrica i Nova Zelanda la influència de les llengües indígenes sobre l’anglès és del tot negligible. A sud Àfrica però la situació ja canvia perquè els que parlen anglès com a primera llengua són pocs. A sud Àfrica es parlen idiomes com el Bantu, el Zulu o l’Afrikaans que és una llengua creada a partir de l’holandès i les llengües indígenes han influït també en l’anglès que es parla allà.
A Austràlia alguns parlants empren una pronunciació que s’allunya més de la RP, la “received pronunciation” que és la que es considera estàndard i a més fan servir més paraules locals en el seu vocabulari. Es consiren molt típiques de l’anglès australià les paraules que s’escurcen com ara “brekky” per esmorzar, “ciggie” per cigarreta, “arvo” per tarda, “brolly” per paraigües, “postie” per carter. I també és molt típic escurçar i acabar algunes paraules amb -o com “smoko” que és la pausa per fumar, “garbó” que és l’escombriaire o “bottlo” per una botiga on es venen ampolles.
Pel que fa a l’anglès d’Amèrica hi ha tres grans variants: La del nord, la del territori central (Midland) i la del sud. La principal diferència de l’anglès americà és una que escoltem fàcilment perquè és una variant que s’anomena “rothic” és a dir que fa sonar la “r” en posició final i abans de consonant. De tota manera a la zona costera del sur, a la ciutat de Nova York i a la part est de Nova Anglaterra la “r” deixa de pronunciar-se en aquestes posicions com a la RP.
A causa de la pronunciació de la “r” els diftongs en paraules com “here”, “scarce” i “poor” també es pronuncien d’una manera diferent que a la variant anglesa.
També cal mencionar que el sistema vocàlic anglès és més complex que l’americà i que en l’anglès americà no es posa tanta atenció a la llargada de les vocals.
Entre les diferències que salten a l’oïda entre l’anglès i l’americà caldria destacar la pronunciació de la “t” i la “d” intervocàliques. En americà la “t” intervocàlica es pronuncia tan ràpidament que als anglesos i a nosaltres ens sona a “d”. També sona com una “d” la “t” quan van precedides d’una consonant sonora en paraules com “dirty” el mateix passa si el que ve a continuació de la “t” és una vocal encara que sigui d’una altra paraula com en “get it”.
També hi ha paraules que es fan servir a l’anglès americà però no al d’Anglaterra. Entre aquestes estan “eggplant” per albergínia en comptes de “aubergine”, “faucet” del francès en comptes de “tap” que és l’aixeta, “restroom” en comptes de “public toilette”, “cookie” en comptes de “biscuit” que és galeta, “schedule” i no “timetable”, “cap” en comptes de “taxi” etc. Però en general els mitjans de comunicació i les pel·lícules americanes han fet que les paraules típiques d’allí siguin enteses també a altres indrets del món on es parla una variant més propera a l’anglès d’Anglaterra.
I si parlem de diferències gramaticals cal només recordar que l’anglès britànic prefereix el “do have” per tenir i l’americà el “have got”, que alguns verbs irregulars que tenen el passat i el participi acabats en -t com “learnt” o “burnt” s’han tornat verbs regulars en americà. També hi ha preposicions que es fan servir de manera diferent. Un anglès viu a “in Princess Avenue” però un americà dirà “on”.
Pel que fa a la variant canadenca de l’anglès s’ha de dir que és molt similar a l’americà amb una parell de diferències fonètiques com per exemple el fet que la “l” és pronuncia com a “dark l” sempre. El fonema de la “dark l” és el que escoltem en una paraula com “ball” a diferència de “lip”.
I en les variants angleses a Austràlia, Nova Zelanda i Sud Àfrica s’ha de dir que la principal diferència està en la pronunciació de les vocals. El fonema “a” es pronuncia tan tancat que la “pan” la paella anglesa sona com a “pen” que és el boli i per contra el “pen” nova zelandès pot arribar a sonar com a “pin”. Però no sempre la pronunciació a l’hemisferi sud provoca confusió. Les paraules “taxis” and “taxes”, taxis i impostos es pronucien igual en RP però es distingeix clarament entre la “i” i la “e” a Austràlia.
A les índies occidentals el sistema fonològic estàndard varia d’illa a illa però per posar un exemple a Trinidad les paraules “beer” i “bare” es pronunciarien igual.
Pel que fa a l’anglès d’Àfrica per posar una exemple de diferència fonètica cal ressaltar que la vocal neutra no existeix i en paraules com “singer” on pronunciem el grup “er” com la nostra vocal neutra a casa, ells pronuncien clarament una “a”. En general el sistema vocàlic africà és molt més reduït que l’anglès.
Els països on la variant s’allunya més de l’anglès de Gran Bretanya són aquells que van ser colonitzats posteriorment i que en un moment determinat van esdevenir independents. A les Índies occidentals, que són el grup d’illes banyades tan per l’Atlàntic com pel mar del Carib, s’hi va desenvolupar una variant de l’anglès influenciada per les llengües dels indígenes i que ha esdevingut la llengua majoritària de la població.
A l’Índia l’anglès és llengua oficial junt amb l’Hindi i 14 llengües reconegudes més.
Pel que fa a les variants d’aquest gran país i Nigèria, des del punt de vista gramatical s’ha de destacar que s’utilitza el present continu en ocasions en que en anglès seria necessari fer servir el simple com en la frase “he is going to work every morning” que en anglès estàndard hauria de ser “he goes to work every morning”. I ambdues variants han produït a més paraules plural que en anglès són singular incomptable com “furnitures”.
No obstant l’anglès és sovint una opció sociocultural en aquells indrets on existeixen diverses llengües amb un estatus similar.
A l’Àfrica subsahariana l’anglès té caràcter oficial i és la llengua de comunicació entre els grups socioeconòmics alts per exemple.
Casos interessants són la situació a Singapur on hi ha 4 llengües, el xinès, el malai, el tamil i l’anglès i aquest darrer és l’idioma d’instrucció que s’ha imposat fins i tot sobre el xinès. També curiós és el cas de Hong Kong on tant l’anglès com el xinès són llengües oficials però en situacions quotidianes i familiars es parla el cantonès però ha sorgit una variant barrejada que s’empra quan el xinès i l’anglès semblen massa formals però el cantonès massa informal.
A més de totes les variants estàndard que han esdevingut després d’implantar l’anglès en altres territoris també tenim nombroses llengües pidgin i criolles basades en l’anglès. Una llengua pidgin és la que sorgeix en una comunitat amb individus de diverses procedències i parles i en la que hi ha una llengua dominant que sol ser la de les classes altes o governants. Una llengua pidgin es fa servir com a llengua franca però no és la llengua materna de ningú. Ara bé, a vegades una llengua pidgin arriba a convertir-se en la llengua materna d’una comunitat i llavors parlem d’una llengua criolla.
Es diu que la variant de l’anglès que parla la població de color dels EEUU és probablement una derivació d’una criolla. A Jamaica per altra banda la llengua criolla basada en l’anglès conviu amb la variant jamaicana de l’anglès i els parlants escullen una variant o una altra segons el context.
És important recordar que sent l’anglès una llengua de comunicació per tanta gent, aquesta està en canvi contínuament i unes variants poden anar influint a les altres i això lluny de ser dolent és el que fa que l’anglès segueixi viu i en expansió. Les llengües que intentem enfeixar i mantenir intactes fora de la influència dels parlants són les que poden acabar-se perdent.

Embolica que fa fort: L’expansió de l’anglès.

És natural que la llengua anglesa, que ha esdevingut la llengua franca arreu del món i que està tan estesa, hagi desenvolupat d’una manera extremadament ràpida tantes variants. Hem de pensar que Shakespeare escrivia per a una comunitat de pocs milions de persones i ell va viure a la segona meitat del segle XVI i començament del XVII. En temps de la invasió dels Normands, la població a la gran illa era només de mig milió. Durant l’edat mitja va passar a ser de quatre a cinc milions però no va créixer gaire més degut a l’alta mortaldat per plagues, mala alimentació i estat pèssim de salut dels habitants d’Anglaterra i Europa en general.
En l’època en què va viure Shakespeare l’anglès només es parlava a Anglaterra i a la part sud d’Escòcia. Cap al 1600 la població encara era d’uns cinc milions però a 1900 ja havien passat a ser 9 milions. L’expansió de l’anglès es degué a diversos fets. El primer va ser el creixement demogràfic d’Anglaterra i l’expansió territorial dels britànics. Primer van penetrar Irlanda a costa de fer desaparèixer les llengües celtes i durant els segles XIX i XX l’anglès va esdevenir la llengua principal a Gales i les terres altes escoceses (les Highlands).
Com és d’imaginar l’expansió de l’anglès va ser instigada per la política del govern anglès. Després de la revolució jacobita, el 1745 es van es van establir moltes escoles a les terres altes d’Escòcia però la llengua d’instrucció era l’anglès i el gaèlic es va prohibir. I evidentment l’augment vertiginós dels parlants de l’anglès es degué a la colonització i conquesta d’altres països arreu del món i al comerç intensiu. Els assentaments anglesos a Amèrica del nord van començar al segle XVII competint amb espanyols, francesos i holandesos durant més de dos-cents anys pel domini de la zona del Carib. Però al segle XIX Anglaterra tenia ja el control sobre el Carib i un gran nombre d’illes que inclouen Antigua, Barbados, Jamaica, Trinidad, etc.
El domini sobre l’Índia va començar al 1750 i al 1770 Anglaterra va passar també a governar Austràlia després de la guerra d’Independència americana. Durant el segle XIX l’expansió continua i Anglaterra desplaça a Holanda a Sud Àfrica. Durant la primera meitat del segle XIX Singapur, la Guaiana Britànica, Nova Zelanda i Hong Kong passen a estar sota domini anglès i durant la segona meitat del segle XIX l’hegemonia anglesa s’estén a l’est i l’oest d’Àfrica. En totes aquestes zones l’anglès britànic ha estat una gran influència mentre que les Filipines i Puerto Rico han estat influïdes per l’anglès americà. Tanmateix el factor decisiu per convertir l’anglès en llengua mundial va ser el creixement dels Estats Units amb la seva enorme arribada d’immigrants durant els segles XIX i XX. El 1788 quan es va fer el primer cens als EEUU només hi havia quatre milions de persones al país i la majoria era d’origen britànic, el 1850 eren 23 milions i l’any 1950 cinquanta milions. Tanmateix, és el poder econòmic i polític d’Amèrica que indubtablement ha fet que l’anglès adquirís la rellevància que té ara. L’anglès té actualment uns quatre-cents milions de parlants nadius i potser el doble de parlants que l’empren com a segona llengua.
A països com Austràlia, Nord Amèrica i Nova Zelanda la influència de les llengües indígenes sobre l’anglès és del tot negligible. A sud Àfrica però la situació ja canvia perquè els que parlen anglès com a primera llengua són pocs. A sud Àfrica es parlen idiomes com el Bantu, el Zulu o l’Afrikaans que és una llengua creada a partir de l’holandès i les llengües indígenes han influït també en l’anglès que es parla allà.
A Austràlia alguns parlants empren una pronunciació que s’allunya més de la RP, la “received pronunciation” que és la que es considera estàndard i a més fan servir més paraules locals en el seu vocabulari. Es consiren molt típiques de l’anglès australià les paraules que s’escurcen com ara “brekky” per esmorzar, “ciggie” per cigarreta, “arvo” per tarda, “brolly” per paraigües, “postie” per carter. I també és molt típic escurçar i acabar algunes paraules amb -o com “smoko” que és la pausa per fumar, “garbó” que és l’escombriaire o “bottlo” per una botiga on es venen ampolles.
Pel que fa a l’anglès d’Amèrica hi ha tres grans variants: La del nord, la del territori central (Midland) i la del sud. La principal diferència de l’anglès americà és una que escoltem fàcilment perquè és una variant que s’anomena “rothic” és a dir que fa sonar la “r” en posició final i abans de consonant. De tota manera a la zona costera del sur, a la ciutat de Nova York i a la part est de Nova Anglaterra la “r” deixa de pronunciar-se en aquestes posicions com a la RP.
A causa de la pronunciació de la “r” els diftongs en paraules com “here”, “scarce” i “poor” també es pronuncien d’una manera diferent que a la variant anglesa.
També cal mencionar que el sistema vocàlic anglès és més complex que l’americà i que en l’anglès americà no es posa tanta atenció a la llargada de les vocals.
Entre les diferències que salten a l’oïda entre l’anglès i l’americà caldria destacar la pronunciació de la “t” i la “d” intervocàliques. En americà la “t” intervocàlica es pronuncia tan ràpidament que als anglesos i a nosaltres ens sona a “d”. També sona com una “d” la “t” quan van precedides d’una consonant sonora en paraules com “dirty” el mateix passa si el que ve a continuació de la “t” és una vocal encara que sigui d’una altra paraula com en “get it”.
També hi ha paraules que es fan servir a l’anglès americà però no al d’Anglaterra. Entre aquestes estan “eggplant” per albergínia en comptes de “aubergine”, “faucet” del francès en comptes de “tap” que és l’aixeta, “restroom” en comptes de “public toilette”, “cookie” en comptes de “biscuit” que és galeta, “schedule” i no “timetable”, “cap” en comptes de “taxi” etc. Però en general els mitjans de comunicació i les pel·lícules americanes han fet que les paraules típiques d’allí siguin enteses també a altres indrets del món on es parla una variant més propera a l’anglès d’Anglaterra.
I si parlem de diferències gramaticals cal només recordar que l’anglès britànic prefereix el “do have” per tenir i l’americà el “have got”, que alguns verbs irregulars que tenen el passat i el participi acabats en -t com “learnt” o “burnt” s’han tornat verbs regulars en americà. També hi ha preposicions que es fan servir de manera diferent. Un anglès viu a “in Princess Avenue” però un americà dirà “on”.
Pel que fa a la variant canadenca de l’anglès s’ha de dir que és molt similar a l’americà amb una parell de diferències fonètiques com per exemple el fet que la “l” és pronuncia com a “dark l” sempre. El fonema de la “dark l” és el que escoltem en una paraula com “ball” a diferència de “lip”.
I en les variants angleses a Austràlia, Nova Zelanda i Sud Àfrica s’ha de dir que la principal diferència està en la pronunciació de les vocals. El fonema “a” es pronuncia tan tancat que la “pan” la paella anglesa sona com a “pen” que és el boli i per contra el “pen” nova zelandès pot arribar a sonar com a “pin”. Però no sempre la pronunciació a l’hemisferi sud provoca confusió. Les paraules “taxis” and “taxes”, taxis i impostos es pronucien igual en RP però es distingeix clarament entre la “i” i la “e” a Austràlia.
A les índies occidentals el sistema fonològic estàndard varia d’illa a illa però per posar un exemple a Trinidad les paraules “beer” i “bare” es pronunciarien igual.
Pel que fa a l’anglès d’Àfrica per posar una exemple de diferència fonètica cal ressaltar que la vocal neutra no existeix i en paraules com “singer” on pronunciem el grup “er” com la nostra vocal neutra a casa, ells pronuncien clarament una “a”. En general el sistema vocàlic africà és molt més reduït que l’anglès.
Els països on la variant s’allunya més de l’anglès de Gran Bretanya són aquells que van ser colonitzats posteriorment i que en un moment determinat van esdevenir independents. A les Índies occidentals, que són el grup d’illes banyades tan per l’Atlàntic com pel mar del Carib, s’hi va desenvolupar una variant de l’anglès influenciada per les llengües dels indígenes i que ha esdevingut la llengua majoritària de la població.
A l’Índia l’anglès és llengua oficial junt amb l’Hindi i 14 llengües reconegudes més.
Pel que fa a les variants d’aquest gran país i Nigèria, des del punt de vista gramatical s’ha de destacar que s’utilitza el present continu en ocasions en que en anglès seria necessari fer servir el simple com en la frase “he is going to work every morning” que en anglès estàndard hauria de ser “he goes to work every morning”. I ambdues variants han produït a més paraules plural que en anglès són singular incomptable com “furnitures”.
No obstant l’anglès és sovint una opció sociocultural en aquells indrets on existeixen diverses llengües amb un estatus similar.
A l’Àfrica subsahariana l’anglès té caràcter oficial i és la llengua de comunicació entre els grups socioeconòmics alts per exemple.
Casos interessants són la situació a Singapur on hi ha 4 llengües, el xinès, el malai, el tamil i l’anglès i aquest darrer és l’idioma d’instrucció que s’ha imposat fins i tot sobre el xinès. També curiós és el cas de Hong Kong on tant l’anglès com el xinès són llengües oficials però en situacions quotidianes i familiars es parla el cantonès però ha sorgit una variant barrejada que s’empra quan el xinès i l’anglès semblen massa formals però el cantonès massa informal.
A més de totes les variants estàndard que han esdevingut després d’implantar l’anglès en altres territoris també tenim nombroses llengües pidgin i criolles basades en l’anglès. Una llengua pidgin és la que sorgeix en una comunitat amb individus de diverses procedències i parles i en la que hi ha una llengua dominant que sol ser la de les classes altes o governants. Una llengua pidgin es fa servir com a llengua franca però no és la llengua materna de ningú. Ara bé, a vegades una llengua pidgin arriba a convertir-se en la llengua materna d’una comunitat i llavors parlem d’una llengua criolla.
Es diu que la variant de l’anglès que parla la població de color dels EEUU és probablement una derivació d’una criolla. A Jamaica per altra banda la llengua criolla basada en l’anglès conviu amb la variant jamaicana de l’anglès i els parlants escullen una variant o una altra segons el context.
És important recordar que sent l’anglès una llengua de comunicació per tanta gent, aquesta està en canvi contínuament i unes variants poden anar influint a les altres i això lluny de ser dolent és el que fa que l’anglès segueixi viu i en expansió. Les llengües que intentem enfeixar i mantenir intactes fora de la influència dels parlants són les que poden acabar-se perdent.